x
M e f d e n t a l

Kalite-Politikası

Mef Dental Grup Kalite-Politikası

Kliniğimiz açıldığı yıl itibari ile ISO 9001 belgesine sahip olup hasta ve çalışan güvenliğini her şeyin üstünde tutmaktadır. Sağlıkta Akreditasyon Standartları ve bilimsel etik değerler çerçevesinde tüm süreçlerimiz sürekli iyileştirme felsefesi ile tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmektedir.

Değer ve Politikalar

Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

Her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Diş Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda gerekli araştırma ve uygulamalar yapmak ve bununla ilgili programlar düzenlemek.

Ağız ve diş sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek. Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek. Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve projelerde etkin görev almalarını sağlamak amacıyla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak. Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak. Tüm öğrenci ve çalışanlarına sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunmak. Çevre sağlığını gözeterek çevreye zarar vermemek. Eğitim ve sağlıkta etik değerlerden ödün vermemek. Gerçekleştirilen eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

Yukarı Git